Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere overeenkomst voor zover het betreft de verkoop, het (ver)maken, de reparatie of de verhuur van een juweel of juwelen door/met Monique Brouwers, tevens handelend onder de naam MBE, Postbus 110 te 5750 AC Deurne, ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 53606000, hierna te noemen: “MBE”.
 2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de Consument” bedoeld: de partij die een aanbod ontvangt en/of een overeenkomst sluit voor zover het betreft de aankoop, het laten (ver)maken, de reparatie of huur van een juweel of juwelen van/met MBE.

ARTIKEL 2: AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MBE zijn vrijblijvend.
 2. Voor elke offerte en/of aanbod geldt een termijn van 30 dagen voor aanvaarding daarvan. Na 30 dagen vervalt het aanbod.
 3. De Consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van MBE dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 4. Een overeenkomst komt tot stand door mondelinge of schriftelijke acceptatie (c.q. per e-mail/digitaal) van een offerte of aanbod van MBE dan wel op het moment dat MBE feitelijk is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden/diensten voor de Consument.
 5. Indien de Consument de overeenkomst aangepast wenst te zien, treden partijen in overleg over de meerkosten hiervan en wordt bij overeenstemming een nieuwe overeenkomst gesloten.

ARTIKEL 3: PRIJZEN EN BETALING

 1. De prijs die de Consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 2. De totaalprijs betreft de prijs vermeerderd met de btw (21%), bij huurovereenkomsten tevens vermeerderd met de borg.
 3. Betaling dient te geschieden op een van de door MBE aangewezen betaalmethoden en binnen de door MBE gestelde termijn.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Consument van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Consument intreedt, is de Consument, over het openstaande bedrag de geldende buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente verschuldigd.
 5. MBE heeft het recht de overeenkomst met De Consument met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden in het geval de Consument in staat van faillissement is verklaard, is toegelaten tot de WSNP dan wel beslagmaatregelen jegens de Consument zijn genomen.

ARTIKEL 4: (VER)MAKEN JUWEEL

 1. MBE zal bij het vervaardigen of vermaken van een juweel/juwelen samenwerken met de Consument, waarbij eerst een ontwerp wordt gecreëerd dat aan de wensen van de Consument voldoet.
 2. MBE zal elk juweel met zorg en vakmanschap (ver)maken. Er is sprake van een inspanningsverbintenis van de zijde van MBE, geen resultaatsverplichting.
 3. MBE zal een realistische tijdlijn voor de werkzaamheden vaststellen en de Consument op de hoogte houden van de voortgang. Door MBE in dit verband genoemde termijnen zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd.

ARTIKEL 5: OPDRACHT TOT REPARATIE

 1. Voorafgaand aan elke opdracht tot reparatie zal MBE het juweel inspecteren om de omvang van de reparatie vast te stellen. Vervolgens zal aan de Consument een schatting van de kosten worden verstrekt, Een overeengekomen prijs betreft vervolgens een richtprijs.De Consument is achteraf de werkelijke prijs aan MBE verschuldigd, ongeacht het resultaat.
 2. MBE zal de reparatiewerkzaamheden met zorg en vakmanschap uitvoeren. Zij kan evenwel geen resultaat garanderen. Er is sprake van een inspanningsverbintenis van de zijde van MBE.
 3. MBE zal de Consument op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden en eventuele complicaties tijdig communiceren. Door MBE in dit verband genoemde termijnen zijn indicatief en kunnen nimmer als fatale termijnen worden beschouwd.

ARTIKEL 6: HUUR

 1. Ten behoeve van de huur van één of meerdere juwelen, wordt een huurcontract met huurprijs, borg en huurperiode (maximaal 31 dagen) afgesloten. De huurprijs en borg is bij vooruitbetaling verschuldigd.
 2. MBE blijft bij verhuur te allen tijde eigenaar van het juweel/de juwelen.
 3. Met het aangaan van de huurovereenkomst verplicht de Consument zich het gehuurde juweel/de gehuurde juwelen aan het einde van de huurperiode aan MBE te retourneren, en wel in gelijke staat en goede orde.
 4. Tot aan het moment van retournering van een juweel is de Consument aansprakelijk voor alle schade.
 5. Indien een juweel beschadigd, veranderd, te laat en/of niet (geheel) wordt geretourneerd wordt de op het juweel betrekking hebbende borg te allen tijde volledig ingehouden. Bij te late retournering is de Consument daarnaast naar rato de extra huurpenningen aan MBE verschuldigd.
 6. Bij beschadiging, verandering of niet (volledige) retournering van een juweel behoudt MBE zich verder het recht voor de verkoopwaarde van het juweel bij de Consument in rekening te brengen. De Consument is deze dan aan MBE verschuldigd.

ARTIKEL 7: CONFORMITEIT EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. MBE staat ervoor in dat door haar verkochte en vervaardigde juwelen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en kwaliteit. Voor wat betreft bestaande juwelen, welke door MBE zijn aangepast of gerepareerd, geldt dat MBE in staat voor de kwaliteit van haar werkzaamheden.
 2. Mocht er onverhoopt toch een gebrek aan het juweel ontstaan dan wel voldoet dit niet aan de gerechtvaardigde verwachtingen, dan dient dit binnen 4 weken na (af)levering schriftelijk aan MBE te worden gemeld, bij gebreke waarvan MBE hiervoor niet meer aansprakelijk is. MBE moet bij een mogelijk gebrek steeds in de gelegenheid worden gesteld binnen redelijke termijn zorg te dragen voor reparatie en/of herstel.
 3. MBE is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van het juweel c.q. een onderdeel daarvan, zoals de edelsteen, parel, diamant en/of hanger of aanhangsel.
 4. Geen grond voor een klacht en/of aansprakelijkheid zijn gebreken als gevolg van externe invloeden na levering van het juweel aan de Consument dan wel gebreken als gevolg van een andere niet aan MBE toerekenbare omstandigheid. Onder het laatstgenoemde wordt niet-limitatief bedoeld: gebreken als gevolg van natuurlijke slijtage, een esthetisch verschil van inzicht, onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik van het juweel en/of het aanbrengen van veranderingen aan het juweel, waaronder mede begrepen reparaties of andersoortige herstellingen welke niet met voorafgaande schriftelijke instemming door MBE zijn uitgevoerd.

ARTIKEL 8: OMGANG MET DE JUWELEN

 1. Alle door MBE verkochte, vervaardigde, aangepaste, gerepareerde en verhuurde juwelen dienen met zorg, zorgvuldigheid en aandacht te worden behandeld. Reiniging dient plaats te vinden met een schone, droge, zachte doek.
 2. Ruwe handelingen aan/met de juwelen, blootstelling aan chemicaliën en/of extreme temperaturen en contact met scherpe voorwerpen dient te worden voorkomen.
 3. De juwelen dienen niet gedragen te worden tijdens sporten, slapen en/of douchen om beschadiging, verlies en ongelukken te voorkomen.
 4. MBE is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik als genoemd onder lid 2. en/of lid 3. De Consument vrijwaart MBE voor schade van derden als gevolg hiervan.

ARTIKEL 9: INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de door/namens MBE gemaakte ontwerpen, uitwerkingen en resultaten hiervan, afbeeldingen en op de door MBE vervaardigde juwelen behoren toe aan MBE.
 2. Zonder schriftelijke toestemming van MBE heeft niemand het recht een ontwerp van MBE en de uitwerking, het resultaat en/of product hiervan na te maken dan wel een afbeelding van/namens MBE voor commerciële doeleinden te gebruiken.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 1. MBE behoudt zich de eigendom van alle door haar vervaardigde en verkochte juwelen voor,
  totdat de Consument al zijn/haar betalingsverplichtingen uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is nagekomen. In geval van een huurovereenkomst blijven de juwelen te allen tijde eigendom van MBE.
 2. Op alle overeenkomsten met MBE is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zijn aan het oordeel van de
  Rechtbank Oost-Brabant onderworpen, tenzij de Wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.